Privacyverklaring

Inleiding
Foto Wijnands, gevestigd aan het Monacoplein 28 te 6414 HW Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Foto Wijnands uw persoonsgegevens gebruikt. Uw privacy is daarbij zeer belangrijk voor ons. Foto Wijnands houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur. Daarnaast is een locatiegegeven (IP-adres) ook een persoonsgegeven.

Welke gegevens verzamelt Foto Wijnands?
Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben.
Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van de  overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Foto Wijnands verzamelt en verwerkt
Foto Wijnands verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Het gaat om de navolgende gegevens:
– Voorletters, roepnaam en achternaam,
– Geslacht,
– Geboortedatum,
– Geboorteplaats,
– Adresgegevens,
– Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
– E-mailadres(sen),
– Legitimatienummer,
– (Bank)rekeningnummer,
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Foto Wijnands verzamelt en verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@fotowijnands.nl dan verwijderen wij deze informatie. Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar info@fotowijnands.nl.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Foto Wijnands verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Foto Wijnands persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Foto Wijnands, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, collega-fotografen of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Foto Wijnands zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Computer -programma’s en -systemen
Foto Wijnands neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van informatie geen besluit over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hier aan besluiten die worden genomen door computer -programma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Foto Wijnands aan te pas komt.

Websitebezoek
Foto Wijnands gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaart Foto Wijnands uw gegevens?
Foto Wijnands zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor doelen,  waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren. Persoonsgegevens ten behoeve van het verstrijken van offertes zullen maximaal zes maanden na dato bewaard worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto Wijnands en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotowijnands.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Links
Foto Wijnands kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden.
Foto Wijnands raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging
Foto Wijnands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fotowijnands.nl.

Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.